Lietuvos muzikų rėmimų fondas
Lietuvos muzikų rėmimų fondas

Muzikos kalendorius. 2018

 

Lietuvos muzikų rėmimo fondas, pasitikdamas 2018-uosius metus, išleido jau 28-ąjį kasmetinį muzikologo Vaclovo Juodpusio muzikinės kultūros mylėtojams padovanotą „2018 metų muzikos kalendorių“, kurį sudaro 208 puslapiai. Juose primenama per 1500 personalijų – kompozitorių ir atlikėjų, muzikos pedagogų. Antra tiek čia skelbiama įvairiausių muzikinių įvykių ne tik iš Lietuvos, bet ir viso pasaulio. Svarbiausias dėmesys leidinyje sutelkiamas įryškiausiusšių sukaktuvinių Atkurtos Lietuvos 100-mečio įvykius, atskirais iliustruotais straipsniais primenami 1918 metų vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai Jonas Basanavičius, Saliamonas Banaitis, Mykolas Biržiška, Antanas Smetona, kitos šių metų jubiliejinės datos. O jų – begaliniai daug ir įvairių. „2018 metų muzikos kalendorius“ primena, jog šįmet pasitiksime arfininkės Liudmilos Chetagurovos, operos solisto, dirigento, kompozitoriaus Juozo Indros, mecenato Juozo Kazicko, chorvedžio Kazimiero Kruopio, vargonininko ir chorvedžio Juozo Grimskio, tautosakininko Antano Mockaus, muziko Valterio Kristuipo Banaičio, vargonininko ir chorvedžio Prano Šiškos, muziko Stasio Sližio ir kitų gimimo 100-ąsias metines. Kaip ir ankstesnių metų muzikos kalendoriuose nuotraukomis ir rašiniais primenami Amžinybėn išėjusieji muzikai ar su ja suartėjusieji – Stasys Baliūnas, Augustinas Armonas, Julius Veblaitis, Birutė Kemežaitė, Irena Kėdainytė, Raimonda Bernadeta Apeikytė, Augustinas Maceina, Aleksandra Balčiauskienė-Brokertaitė, Ligija Luiza Richterytė-Janulevičienė, Edmundas Meškauskas, Albinas Petrauskas, Aliodija Ruzgaitė, Juozas Vanagas, Gražina Jaronienė-Matukonytė, Liudmila Kopyrina, Alfonsas Šuliauskas, Alfonsas Algirdas Stulgys, Salomėja Valiukienė-Nasvytytė, Irena Mikšytė, Vytautas Narmontas ir kiti. Muzikos kalendorių puošia, jį įvairina ir turtina 170 iliustracijų, ne tik nuotraukos, darytos Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Palangoje, Šiauliuose, Druskininkuose, Varėnoje, Pakruojyje, Linkuvoje, Linkavičiuose, Viekšniuose, Visagine, Chicagoje, Ženevoje, Schattdorfe, bet ir humoristiniai piešiniai muzikine tematika.Nemažas dėmesys skiriamas ir muzikos mokymo istaigų muzikinio gyvenimo nušvietimui. Čia fiksuojama reikšmingų momentų, kuriuos padovanojo Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų, Vilniaus B. Dvariono dešimtmetė muzikos, Biržų V. Jakubėno muzikos, Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos, Palangos S. Vainiūno meno, Šiaulių 1-osios muzikos, Vilniaus Karoliniškių muzikos, Pakruojo J. Pakalnio muzikos, Viekšnių V. Deniušio meno, Visagino Č. Sasnausko menų ir kitos Lietuvos mokyklos, kuriose lankėsi Lietuvos muzikų rėmimo fondo suburti atlikėjai arba jų mokiniai bei mokytojai muzikavo Stasio Vainiūno namuose.

„2018 metų muzikos kalendoriaus“ viršelį sukūrė dailininkas Romas Dubonis, leidinį meniškai apipavidalino dailininkai Romas Dubonis ir Dalė Dubonienė. Spausdino UAB „INDIGO print“ Kaune. Beje, ant viršelio jau skelbiamos mūsų tautiečių muzikų gimimo 100-osios metinės, kurias minėsime 2019 metais.

Savo įžanginiame žodyje muzikologas Vaclovas Juodpusis rašo: „Bent kartą per savaitę atsivertus šį Kalendorių, galima pamatyti įdomiausių praeities įvykių Lietuvoje ir pasaulyje, kurie vienokiu ar kitokiu būdu yra reikšmingi dabarčiai. Juk minime atkurtos Lietuvos 100-metį, kuris buvo ir yra reikšmingas ir mūsų valstybės muzikiniam gyvenimui.

Kad šis Kalendorius išleistas, dėkoju Lietuvos muzikų rėmimo fondui, taip pat Kalendorių įsigyjančioms organizacijoms, pavieniams asmenims...“

Kadangi „2018 metų muzikos kalendoriaus“ išleidimo neparėmė Lietuvos kultūros taryba, vadinasi, šio informatyvaus leidinio, kuris yra tarsi maža Lietuvos muzikinio gyvenimo istorija, negaus Lietuvos bibliotekos, t. y. pasinaudoti juo galės ne visi kultūrinio gyvenimo organizuotojai.

Norintys įsigyti „2018 metų muzikos kalendorių“, gali kreiptis į Lietuvos muzikų rėmimo fondą (el. p.: laima@lmrf.lt arba telefonu 8 650 81074) arba Stasio Vainiūno namus (A. Goštauto g. 2-41, Vilnius, telef. 8 699 90035, el. p.: liuciva@gmail.com).

 

© 2024 Lietuvos muzikų rėmimų fondas, A. Goštauto g. 2-41, 01104 Vilnius, tel. 2613171, el. p. fondas@lmrf.lt | sprendimas: Webtemple