Lietuvos muzikų rėmimų fondas
Lietuvos muzikų rėmimų fondas

„Tai buvo... Muzikinės kultūros atspindžiai, 2“

          Lietuvos muzikų rėmimo fondas ir VšĮ „Muzikos projektai“ išleido muzikologo Vaclovo Juodpusio antrąją knygą „Tai buvo... Muzikinės kultūros atspindžiai,   “ (Spausdino vilniškė BALTOprint, knygos dailininkai Dalė ir Romas Duboniai, knygos išleidimą rėmė LR Kultūros ministerija, Bronius Markeliūnas ir Lietuvos muzikų rėmimo fondas). Tai vėlgi 528 puslapių leidinys, kaip ir 2008 metais pasirodžiusi to paties pavadinimo ir tokio pat puslapių skaičiaus knyga, aprėpianti daugelį muzikinio gyvenimo momentų, prie kurių pastaraisiais dešimtmečiais buvo prisilietęs knygos autorius. Pratarmėje jis rašo: „...Džiaugiuosi, kad mano – muzikologo – specialybė buvo tolėliau nuo politikos: nemaža metų atidaviau folkloristikai, anuomet darbuodamasis Mokslų Akademijos Lietuvių kalbos ir literatūros instituto Tautosakos sektoriuje, vėliau teko dirbti Radijo ir televizijos komitete, Kultūros ministerijoje puoselėjant kompozitorių muzikinę kūrybą, atlikėjų meną, nors ir čia buvo galima jausti ir išgyventi politinio gyvenimo vėjus. Nepaisant to, žvilgsnis krypo į pasaulį, daugiau į leistinus Rytus, nei į Vakarus, kurie visada žavėjo. Nuo 1972 metų būdamas Lietuvos kompozitorių sąjungos narys turėjau galimybę nuvykti ne tik į artimiausias sovietijos kaimynines šalis Latviją, Estiją, Baltarusiją, bet ir toliau – į Maskvą, Kazanę, Alma Atą, Biškeką, Suchumį, Kijevą, Charkovą, Kemerovą... Ne tik bendravau su tenykščiais muzikais, bet ir išgyvenau man artimų bei pažįstamų žmonių tremties vizijas...“

         Taigi, knygoje paliečiama daugybė įvairiausių muzikinių momentų, kurie buvo spausdinti periodiniuose leidiniuose arba nespausdinti, tačiau išsaugoti autoriaus sukauptame asmeniniame muzikologijos archyve.
Knygos pirmasis skyrius „Po Lietuvos ir muzikinės kultūros padange“ – per šimtą puslapių. Čia ir „Žiupsnelis atsiminimų“, kurie buvo rašyti ne tik Lietuvoje, bet ir Turkijoje, Vokietijoje, publikacijos, išsibarsčiusios po Lietuvos ir JAV periodinius leidinius, žodžiai, išsakyti įvairiomis progomis minint kolegas muzikus.
          Antrąjame skyriuje „Fleitininkas, dirigentas, kompozitorius Juozas Pakalnis“ primenamos kelios publikacijos, pasirodžiusios periodinėje spaudoje per pastarąjį pusšimtį metų.
          Trečiasis skyrius – „Operos solistas Virgilijus Kęstutis Noreika“. Čia spausdinamos kelios  publikacijos apie mūsų įžymiojo dainininko pasirodymus, taip pat parengta medžiaga, kuria remdamasis Lietuvos muzikų rėmimo fondas pristatė jį Lietuvos nacionalinei kultūros ir meno premijai. Čia skaitytojas ras ir sąrašą tų 238 spektaklių, kuriuos V. K. Noreika dainavo 49-se pasaulio operos teatruose, svarbiausius apdovanojimus, jo sukurtus vaidmenis, mokinius.
          „Stasio Vainiūno namai“ – ketvirtasis knygos skyrius. Tai Namai, kuriuos knygos autorius globoja jau visą dešimtmetį, išryškindamas reikšmingas jų kasdienybės apraiškas, visa tai fiksuodamas kad ir nedideliuose straipsneliuose arba foto aparatu.
          Knygos penktasis skyrius – „Tarptautinis muzikos festivalis Sugrįžimai“ ir šeštasis skyrius – „Tarptautinis menų festivalis Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu“. Jiems, kaip ir kitiems Lietuvos muzikų rėmimo fondo renginiams, muzikologas skiria svarų dėmesį, parašydamas savo straipsnius, kurie buvo spausdinti periodinėje spaudoje ar specialiai šiai knygai („Garsus pasaulyje, Lietuvoje negirdėtas... Arnoldo Voketaičio kūrybai skirtas vakaras“ ir kt.).
          Daug informacinės medžiagos sutelkta septintąjame skyriuje „Tautiečių balsų valandėles prisimenant“, aštuntajame – „Šimtamečiai“ ir devintąjame – „Žodžiai išėjusiems“. Tai vis priminimai tų muzikų, kurie nuoširdžiai darbavosi muzikinės kultūros baruose.
          Knyga užbaigiama nedidelės apimties skyriumi „Pajuokavimai arba Už teisybę nakvynės negausi“ ir Pavardžių rodykle.
          Knygoje yra 285 iliustracijos, tarp jų per šimtas V. Juodpusio fotografijų.
         Norintys turėti knygą „Tai buvo… Muzikinės kultūros atspindžiai, 2“ gali kreiptis į Lietuvos muzikų rėmimo fondą arba Stasio Vainiūno namus (A.Goštauto g. 2-41 (Vilnius), telef. 8 699 90035..

© 2023 Lietuvos muzikų rėmimų fondas, A. Goštauto g. 2-41, 01104 Vilnius, tel. 2613171, el. p. fondas@lmrf.lt | sprendimas: Webtemple