Lietuvos muzikų rėmimų fondas
Lietuvos muzikų rėmimų fondas

Bendrija ATGAIVA

Lietuvos muzikų rėmimo fondas 2000 m. balandžio 27 d. įsteigė „Atgaivos“ bendriją, kuri veikia kaip savarankiška, bet Fondo globojama visuomeninė organizacija, vienijanti žmones su negalia, jų šeimų narius ir senjorus meninei kūrybai, kultūrinei, šviečiamajai veiklai, dalyvaujanti Stasio Vainiūno namų programose. Ji tęsia to paties pavadinimo Fondo programos tradicijas, suformuotas dar pirmaisiais Fondo veiklos metais. „Atgaivos“ prasmė ypač išryškėjo 1996-aisiais – Tarptautiniais invalidų metais. Už tai ji pelnė Lietuvos Respublikos Seimo prizą, kurį įteikė Seimo Pirmininkas V. Landsbergis. 1999-aisiais – Tarptautiniais pagyvenusių žmonių metais ši veikla sulaukė Socialinės apsaugos ir darbo ministrės I. Degutienės padėkos. Pirmąja Bendrijos prezidente išrinkta Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos narė, profesionali dainininkė Ona Matusevičiūtė.

Vienas iš svarbių Bendrijos metų renginių – Muzikos šventė neįgaliesiems, skiriama Tarptautinei neįgalių žmonių dienai. Ji rengiama nuo 1994 metų. Profesionali parama neįgaliems, gabiems menui vaikams yra ir pagrindinė įkurtos MENŲ SVETAINĖS veiklos sritis. Čia lankytojai mokomi skambinti fortepijonu, dainuoti solo ir ansambliuose, piešti. Didelę negalią turintys „Vilties“ mokyklos vaikai ir jaunuoliai yra skatinami ir sugeba išreikšti savo meninius gabumus.

Jau tapo tradicija paskutinį kiekvieno mėnesio trečiadienio koncertą S. Vainiūno namuose pradėti neįgalių vaikų pasirodymais, dailės darbelių pristatymu. Didelė neįgalių vaikų ir jaunuolių darbų paroda S. Vainiūno namuose kasmet rengiama kaip šventės „Žvaigždės ir žvaigždutės“ dalis.

Bendrija, atsižvelgdama į Neįgaliųjų teisių konvenciją, dirba keliomis kryptimis, siekdama kuo daugiau integruoti neįgaliuosius į sveikųjų bendruomenę, kviečia juos į visus Lietuvos muzikų rėmimo fondo renginius.

Ypač laukiami koncertai neįgaliųjų, senjorų pensionatuose. Ne viena dešimtis jų surengta Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Panevėžio kraštuose. „Atgaivos” bendrija ir Lietuvos muzikų rėmimo fondas, aktyviai bendradarbiaudamas su visuomeninėmis organizacijomis, vienijančiomis Sausio 13-ąją nukentėjusius žmones, žuvusiųjų šeimas, tremtinius, politinius kalinius, krašto apsaugos savanorius, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarus, nuo 2006 m. vykdo kultūrinę programą, skirtą Lietuvos Laisvės ir Nepriklausomybės gynėjams, jų šeimoms. Tai profesionalios muzikos koncertai, parodos, susitikimai-vakarai su žymiais Lietuvos ir užsienio šalių atlikėjais bei kiti renginiai, į kuriuos visi Lietuvos Laisvės gynėjai ir jų šeimos kviečiami nemokamai.

 

Informaciją apie rengiunius resite puslapyje „Koncertai" ir pagal programas puslapiuose: „Alma Mater musicalis", Druskininkų vasara su M.K.Čiurlioniu", „Dainuoju Lietuvą", Dainuok, širdie, gyvenimą" (iki 2016 m. programa vadinosi „Esame drauge"), „Menų svetainė neįgaliems vaikams ir jaunimui", „Mūsų miesteliai", „Muzikos žvaigždės ir žvaigždutės", „Stasio Vainiūno namai", „Sugrįžimai".

----------------------------------------------------------------------VšĮ "Vilties žiedas" Profesinės reabilitacijos metodinio centro prašymu skelbiame šiuos dokumentus:

Siūlymai dėl profesinės reabilitacijos paslaugų sistemos tobulinimo.doc

Nauji iššūkiai profesinės reabilitacijos paslaugų organizavimo sistemoje.doc

 ----------------------------------------------------------------------

Neįgaliųjų teisių konvencija

LR Seimas 2010.05.27 priimtu Įstatymu Nr. XI-854 ratifikavo
Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją, priimtą 2006.XII.13

30 straipsnis
Dalyvavimas kultūriniame gyvenime, aktyvus poilsis, laisvalaikis ir sportas
1. Valstybės, šios Konvencijos Šalys, pripažįsta neįgaliųjų teisę lygiai su kitais
asmenimis dalyvauti kultūriniame gyvenime ir imasi visų atitinkamų priemonių, kad
užtikrintų, jog neįgalieji:
a) turėtų galimybę prieinamomis formomis pasinaudoti kultūrine medžiaga;
b) turėtų galimybę prieinamomis formomis žiūrėti televizijos programas, filmus, teatro
spektaklius ir dalyvauti kitokioje kultūrinėje veikloje;
c) turėtų galimybę dalyvauti kultūriniuose renginiuose ar gauti kultūros paslaugas,
pavyzdžiui, teatrų, muziejų, kino, bibliotekų ir turizmo paslaugas, ir, kiek tai yra įmanoma,
turėtų galimybę lankyti paminklus ir nacionalines kultūros vertybes.
2. Valstybės, šios Konvencijos Šalys, imasi atitinkamų priemonių, kad suteiktų
neįgaliesiems galimybę lavinti ir panaudoti savo kūrybines, menines ir intelektines galias ne
tik jų pačių labui, bet ir visai visuomenei turtinti.
3. Valstybės, šios Konvencijos Šalys, imasi atitinkamų veiksmų pagal tarptautinę teisę,
kad užtikrintų, jog įstatymuose dėl intelektinės nuosavybės apsaugos nebūtų nepagrįstų ar
diskriminuojančių kliūčių neįgaliųjų galimybei gauti kultūrinę medžiagą.
20
4. Neįgalieji lygiai su kitais asmenimis turi teisę į savo konkretaus kultūrinio ir
kalbinio tapatumo pripažinimą, įskaitant gestų kalbą ir kurčiųjų kultūrą.
5. Siekdamos suteikti neįgaliesiems galimybę lygiai su kitais asmenimis dalyvauti
rekreacinėje, laisvalaikio ir sporto veikloje, valstybės, šios Konvencijos Šalys, imasi
atitinkamų priemonių:
a) skatinti ir raginti neįgaliuosius kuo plačiau dalyvauti bendro profilio sporto veikloje
visais lygmenimis;
b) užtikrinti neįgaliųjų galimybę organizuoti, plėtoti ir dalyvauti jiems skirtoje sporto
ir rekreacinėje veikloje ir šiuo tikslu skatinti atitinkamą parengimą, mokymą ir išteklių
suteikimą lygiai su kitais asmenimis;
c) užtikrinti, kad neįgalieji turėtų galimybę patekti į sporto, rekreacinius ir turizmo
objektus;
d) užtikrinti, kad neįgalūs vaikai turėtų vienodas galimybes su kitais vaikais dalyvauti
žaidimuose, rekreacinėje, laisvalaikio ir sporto veikloje, įskaitant tokią veiklą mokyklų
sistemoje;
e) užtikrinti, kad neįgalieji turėtų galimybę gauti paslaugas asmenų, organizuojančių
rekreacinę, turizmo, laisvalaikio ir sporto veiklą.

----------------------------------------     ----------------------------------------     ----------------------------------------   


Per 2010 m. „Atgaivos“ bendrija ir Lietuvos muzikų rėmimo fondas surengė 200 renginių neįgaliesiems: „Sugrįžimų“ festivalio – 15, tarptautinio menų festivalio "Druskininkų vasara su M.K.Čiurlioniu" - 54, ciklų: „Sekmadienio muzika“– 8, „Alma Mater musicalis“ – 7, „Mūsų miesteliai“ – 15 ir kt.

Minėti renginiai vyko 20 savivaldybėse: Vilniaus, Kauno, Marijampolės, Šiaulių, Druskininkų, Kaišiadorių, Elektrėnų, Pasvalio, Varėnos ir kt. 

Renginiuose dalyvavo per 9000 neįgaliųjų, iš jų 400 neįgalių vaikų.

Šiems renginiams išleista 70000 Lt.
Iš Neįgaliųjų reikalų departamento gautos lėšos buvo naudojamos pagal patvirtintą sąmatą: apmokėjimas specialistams pagal autorines ir atlygintinų paslaugų sutartis - 63,71 tukst Lt, ryšių paslaugos - 1,3 tūkst. Lt, transporto išlaidos - 2,4 tūkst. Lt, patalpų eksploatavimo išlaidos - 2,34 tūkst. Lt, komandiruotės ir projektų dalyvių kelionių faktinės išlaidos - 0,25 tukst. Lt.   Iš viso 70,00 tūkst. Lt.

----------------------------------------     ----------------------------------------     ----------------------------------------   

Per 2009 m. „Atgaivos“ bendrija ir Lietuvos muzikų rėmimo fondas surengė 170 renginių neįgaliesiems: „Sugrįžimų“ festivalio – 15, tarptautinio menų festivalio "Druskininkų vasara su M.K.Čiurlioniu" - 50, ciklų: „Sekmadienio muzika“– 8, „Alma Mater musicalis“ – 7, „Mūsų miesteliai“ – 15 ir kt.

Minėti renginiai vyko 21 savivaldybėje: Vilniaus, Kauno, Marijampolės, Šiaulių, Elektrėnų, Druskininkų, Vievio; Vilniaus, Alytaus, Anykščių, Biržų, Birštono, Prienų, Kaišiadorių, Kauno, Lazdijų, Pakruojo, Radvilišikio, Širvintų, Varėnos, Joniškio rajonuose. 

Renginiuose dalyvavo per 9000 neįgaliųjų, iš jų 400 neįgalių vaikų.

Šiems renginiams išleista 80000 Lt.
Iš Neįgaliųjų reikalų departamento gautos lėšos buvo naudojamos pagal patvirtintą sąmatą: apmokėjimas specialistams pagal autorines ir atlygintinų paslaugų sutartis - 74,4 tukst Lt, ryšių paslaugos - 1,4 tūkst. Lt, trnsporto išlaidos - 1 tūkst. Lt, komandiruotės ir projektų dalyvių faktinės išlaidos - 0,1 tūkst. Lt, patalpų eksploatavimo išlaidos - 3,1 tūkst. Lt. Iš viso 80 tūkst. Lt.

----------------------------------------     ----------------------------------------     ----------------------------------------   

Renginiai skelbiami internetinėje svetainėje (www.lmrf.lt), per Lietuvos radiją, Lietuvos televiziją (bėgančia eilute), laikraščiuose: „Bičiulystė", „Lietuvos rytas“, „Respublika“, „Lietuvos žinios“, „Vilniaus diena", „Literatūra ir menas“, „7 Meno dienos“, Druskonis", „Druskininkų naujienos", „15 min" ir kt.

Maloniai kviečiame į visus Festivalio koncertus neįgaliuosius gyvenančius Druskininkuose, taip pat atvykusius į kurortą gydytis ar pailsėti. Jums, Jūsų šeimoms arba Jus lydintiems asmenims į visus Festivalio renginius įėjimas nemokamas.

---------------------------------------- 

© 2024 Lietuvos muzikų rėmimų fondas, A. Goštauto g. 2-41, 01104 Vilnius, tel. 2613171, el. p. fondas@lmrf.lt | sprendimas: Webtemple