Lietuvos muzikų rėmimų fondas
Lietuvos muzikų rėmimų fondas

Alma Mater musicalis. 2003-2004 m.

Per de­šimt me­tų AL­MA MA­TER MU­SI­CA­LIS pro­gra­mo­je reng­tus kla­si­ki­nės ir šiuo­lai­ki­nės mu­zi­kos kon­cer­tus ap­lan­kė tūks­tan­čiai mu­zi­kos my­lė­to­jų: aka­de­mi­nis jau­ni­mas, ka­riū­nai, pe­da­go­gai, bu­vę stu­den­tai.

Ma­lo­nių klau­sy­to­jų lau­kia įdo­mi ir vie­nuo­lik­to­jo AL­MA MA­TER MU­SI­CA­LIS 2003-2004 metų se­zo­no mu­zi­ki­nio švieti­mo pro­gra­ma.

Vil­niaus aukš­tų­jų mo­kyk­lų va­do­vai glo­bo­ja šią pro­gra­mą ir kvie­čia jau­nus ir vy­res­nius mu­zi­kos my­lė­to­jus lan­ky­ti kon­cer­tus ir pa­tir­ti mu­zi­kos me­no gro­žį. Kiek­vie­no Lie­tu­vos žmo­gaus su­kaup­tos ir tur­ti­na­mos ver­ty­bės tam­pa tau­tos kul­tū­ros sa­vas­ti­mi.

Aka­de­mi­kas Be­ne­dik­tas Juod­ka
Vil­niaus uni­ver­si­te­to rek­to­rius

Koncertų ciklas
ALMA MATER MUSICALIS

Koncertų vedėjas muzikologas
docentas
ADEODATAS TAURAGIS
Koncertų pradžia 18 val.

2003 m.

Spalio 6 d.
Lietuvos muzikų rėmimo fondo
direktorės LIUCIJOS STULGIENĖS žodis
Vilniaus universiteto rektoriaus
akademiko BENEDIKTO JUODKOS žodis
LIETUVOS MUZIKOS AKADEMIJOS 
MIŠ­RUS CHORAS
Va­do­vas prof. POVILAS GYLYS

Lapkričio 3 d.
Lietuvos muzikos akademijos rektoriaus
prof. JUOZO ANTANAVIČIAUS žodis
LIETUVOS MUZIKOS AKADEMIJOS STUDENTŲ KAMERINIS ORKESTRAS
Meno vadovas ROBERTAS ŠERVENIKAS

Gruodžio 1 d.
Vilniaus Gedimino technikos universiteto rektoriaus
prof. ROMUALDO GINEVIČIAUS žodis
LIETUVOS MUZIKOS AKADEMIJOS BIGBENDAS
Va­do­vas EUGENIJUS VEDECKAS


2004 m.

Sausio 5 d.
Vilniaus pedagoginio universiteto rektoriaus
akademiko ALGIRDO GAIŽUČIO žodis
Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato
rašytojo KORNELIJAUS PLATELIO kū­ry­bos va­ka­ras


 
Vasario 2 d.
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos viršininko
pulkininko ALGIO VAIČELIŪNO žodis
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jos lau­re­a­to
kom­po­zi­to­riaus JUR­GIO JUO­ZA­PAI­ČIO kū­ry­bos va­ka­ras

Kovo 1 d.

Vilniaus dailės akademijos rektoriaus
prof. ARVYDO ŠALTENIO žodis
VIL­NIAUS KU­NI­GŲ SE­MI­NA­RI­JOS KLIE­RI­KŲ CHO­RAS,  solistai
Me­no va­do­vas ir vyr. di­ri­gen­tas MODESTAS PITRĖNAS 

Balandžio 5 d.
Lietuvos teisės  universiteto rektoriaus
prof. ALVYDO PUMPUČIO žodis 
Vil­niaus Ba­lio Dva­rio­no dešim­tme­tės mu­zi­kos mo­kyk­los 
JAUNIMO SIMFONINIS ORKESTRAS
Di­ri­gen­tas MO­DES­TAS PIT­RĖ­NAS
 
Koncertų vedėjas muzikologas docentas ADEODATAS TAURAGIS
Koncertų pradžia 18 val.

© 2023 Lietuvos muzikų rėmimų fondas, A. Goštauto g. 2-41, 01104 Vilnius, tel. 2613171, el. p. fondas@lmrf.lt | sprendimas: Webtemple